Om politisk Islam och Islamhat (“Islamofobi”)

Om politisk Islam och Islamhat (“Islamofobi”)

[Grov utkast 20210613 12:43]


Får man kritisera Islam och Muslimer?

(Även: Förklaring av några vanliga begrepp)

Ja det får man. Kritik av Islam har alltid funnits, från början under Profet Muhammads levnadstid till den sista tiden.

Frågan ur man uttrycker denna ‘kritik’.
Frågan är också om det som man kritiserar är Islam, eller om det är en förvrängning av Islams ädla budskap, eller om det t o m inte har något med Islams lära att göra. (Spoiler: Terrorism har ingen religion!)

Kan det finnas rättmätiga själ att kritisera ‘Islam’ och Muslimer?

Ja, det finns det. Redan Profet Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom) varnade för extremister som utger sig som Muslimer, men som skadar Islams anseende. 

Vad är syftet med att ställa olika grupper i samhället mot varandra?

Vem tjänar på att olika grupper i samhället ställs mot varandra?

På 30talet judarna
På 60talet katolikerna
På 2020talet muslimerna

Vem tjänar på att muslimerna diskrimineras?

Söndra och härska

(eller söndra och erövra)

kort om Islamhat (“Islamofobi”) och politisk Islam

(Om att smutskasta Islam)

Den stora bilden är den som beskrivs i den här citaten:

Sekterism är ett verktyg som används av de mäktiga för att dela upp och erövra befolkningar, CJ Werleman

Från ett muslimsk perspektiv förklaras några begrepp 

som används mycket nu för tiden:

[orientaliskt perspektiv om Islam]

Islamhat – Islamofobi

Vi föredrar begreppet Islamhat eller hat av Islam, istället för Islamofobi som tyder på att det handlar om ett sjukdomstillstånd. [1] men det är en medveten politik av vissa krafter i samhället (som strävar efter ett auktoritärt styre). 

Därav följer förakt för Muslimer och deras sätt att leva.

Det islamiska levnadssättet i ett land som Sverige

Viktigt är dyrkan av den Ene Guden, Allah, att följa Hans budbärare Profet Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom).

Därav följer bland annat:

Hålla sig till sanningen och det som är rätt, kyskhet, ärlighet, drog- och alkoholfri, fastan, almosa osv.

Islamism / Politisk Islam

Politik är en neutral term, och den betyder att man vill/ behöver ta hand om folkets intressen och angelägenheter. 

Islamism / politisk Islam är begrepp som inte finns i den Islamiska traditionen, men kommer från ett orientalistisk perspektiv om Islam. 

Värre är att begreppen associerar till bruket av våld, eller tom terrorism. Genom att inte tala om vad man menar med Islamism / politisk Islam antyder man att Islam är en våldsam, farlig religion.

Det positiva som människor i majoritetssamhället kan vänta sig av Islam?

Men i grunden handlar det att en Muslim vill det bästa för det muslimska samfundet, och som konsekvens positiva konsekvenser för hela samhället, i det mån som man accepterar Islams positiva förslag.


Får man kritisera Islam och Muslimer?

(Även: Förklaring av några vanliga begrepp)

Ja det får man. Kritik av Islam har alltid funnits, från början under Profet Muhammads levnadstid till den sista tiden.

Frågan ur man uttrycker denna ‘kritik’.
Frågan är också om det som man kritiserar är Islam, eller om det är en förvrängning av Islams ädla budskap, eller om det t o m inte har något med Islams lära att göra. (Spoiler: Terrorism har ingen religion!)

Kan det finnas rättmätiga själ att kritisera ‘Islam’ och Muslimer?

Ja, det finns det. Redan Profet Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom) varnade för extremister som utger sig som Muslimer, men som skadar Islams anseende. 

Vad är syftet med att ställa olika grupper i samhället mot varandra?

Vem tjänar på att olika grupper i samhället ställs mot varandra?

På 30talet judarna
På 60talet katolikerna
På 2020talet muslimerna

Vem tjänar på att muslimerna diskrimineras?

Söndra och härska

(eller söndra och erövra)

kort om Islamhat (“Islamofobi”) och politisk Islam

(Om att smutskasta Islam)

Den stora bilden är den som beskrivs i den här citaten:

Sekterism är ett verktyg som används av de mäktiga för att dela upp och erövra befolkningar, CJ Werleman

Från ett muslimsk perspektiv förklaras några begrepp 

som används mycket nu för tiden:

[orientaliskt perspektiv om Islam]

Islamhat – Islamofobi

Vi föredrar begreppet Islamhat eller hat av Islam, istället för Islamofobi som tyder på att det handlar om ett sjukdomstillstånd. [1] men det är en medveten politik av vissa krafter i samhället (som strävar efter ett auktoritärt styre). 

Därav följer förakt för Muslimer och deras sätt att leva.

Det islamiska levnadssättet i ett land som Sverige

Viktigt är dyrkan av den Ene Guden, Allah, att följa Hans budbärare Profet Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom).

Därav följer bland annat:

Hålla sig till sanningen och det som är rätt, kyskhet, ärlighet, drog- och alkoholfri, fastan, almosa osv.

Islamism / Politisk Islam

Politik är en neutral term, och den betyder att man vill/ behöver ta hand om folkets intressen och angelägenheter. 

Islamism / politisk Islam är begrepp som inte finns i den Islamiska traditionen, men kommer från ett orientalistisk perspektiv om Islam. 

Värre är att begreppen associerar till bruket av våld, eller tom terrorism. Genom att inte tala om vad man menar med Islamism / politisk Islam antyder man att Islam är en våldsam, farlig religion.

Det positiva som människor i majoritetssamhället kan vänta sig av Islam?

Men i grunden handlar det att en Muslim vill det bästa för det muslimska samfundet, och som konsekvens positiva konsekvenser för hela samhället, i det mån som man accepterar Islams positiva förslag.


Om nyliberalism och marknadshyror

Victor Pressfeldt, @vpressfeldt, Doktorand i historia, forskar om nyliberalism

2021-04-17, 2 min read

Nyliberalerna Milton Friedman och George Stigler skrev 1946 den första artikeln (som fick betydande genomslag) om hyresreglering. Om fastighetsägare inte får sätta vilket pris de vill kommer det inte finnas incitament att bygga nytt. Marknadshyror skapar jämvikt mellan tillgång och efterfrågan. Idén har blivit extremt inflytelserik både inom nationalekonomi och bland politiker (men impopulär bland de som drabbas). Idén ligger bakom liberalernas krav i Januariöverenskommelsen. Fri prisbildning löser allt, som magi.

Problemet är att det bygger på en fantasi som ser okej ut i abstrakta modeller. I verkligheten leder det till att arbetarklassen inte har råd att bo i innerstäder. I de nyliberala modellerna är detta inget problem då det skapar incitament att inte vara en ekonomisk loser.

Ungefär som tanken att sänkt sjukersättning ger dig incitament att bli frisk (eller inte leva så dumt och ohälsosamt att du blir sjuk). Eller att fri tandvård är dåligt då det skapar incitament att äta godis hela tiden och inte borsta tänderna.

Som av en händelse var Milton Friedman också upphovsmannen till det svenska friskolesystemet. Idén är densamma: tillåt privata ägare att ta ut vilka vinster de vill och och det bästa av skolsystem kommer spontant uppstå. Marknaden kan skapa jämvikt överallt. Sådan är idén.

Men överallt där idén testas ser vi resultaten. Själva idéerna bygger på att ökad ojämlikhet i sig är bra – att det för samhället framåt. Resultaten är försämrad skola, bra sjukvård endast till de med mycket pengar, innerstäder endast för rika, universitet med enorma avgifter…

När marknadsåtgärder utvärderas av ekonomer ses inte ökad ojämlikhet, gentrifiering, eller skyhöga priser i vården som något dåligt. Ökade priser (så länge inflationen är låg) kan vara ett resultat av att mer värde genereras eller att prissignaler bara visar tidigare problem.

Modellerna, så som nyliberaler byggt upp den, blir svåra eller rentav omöjliga att motbevisa då de bygger på axiomen att marknaden (om fri konkurrens och prisbildning råder) alltid kommer skapa jämviktsförhållanden.

Politikens roll blir då främst att garantera fri prisbildning och konkurrens och kanske även balansering mot andra sektorer. Man vill exempelvis inte att de marknaden slår ut ska dö. Här behöver marknaden enligt nyliberalerna hjälp. Friedman föreslog medborgarlön som svar.

Det intressanta är att politiken de senaste 30 åren gett oss nyliberalismens mest destruktiva sidor. Men exempelvis medborgarlön (eller negativ inkomstskatt) som var menat att fungera som krockkudde, det har man inte implementerat.

https://threadreaderapp.com/thread/1383446804696428570.html


+

Tweet from @t0_bi_as: Vill bara upprepa det jag fick lära mig om marknadshyror igår:

✔️Nyproduktion kommer räknas som “nyproduktion” för all överskådlig framtid. 

✔️Borgarna jobbar för att lägenheter ur det gamla beståndet ska övergå till att räknas som “nyproduktion” när hyresgäst flyttar ut

Palestinian Houses Demolished by Israel

The ongoing project by the Zionist occupier state of Israel.

Disclaimer:

Jews ≠ Zionists, there are many Jews who don’t accept Zionism as representing the Jews, or the state of Israel as a solution for anti-semitism.

As it is the policies of the occupier state of Israel is harming the long-term interests of Jews, and of Palestinians, and of the idea of international law and justice.

Not to forget an aspect of how the occupier is treating the occupied, demolishing Palestinian houses day-in and day-out. But injustice never pays off in the long run!

pic2
pic3
pic4
pic5
pic6
.-.

Islam i landet Sverige

Eller varför Islams väg och levnadsmönster är föredömlig och positiv.

En kort, sammanfattande redogörelse om Islams uppgift.

Det är bra att tala om Gud i Sverige igen, och det är ännu bättre att leva efter vad Gud ’önskar’ av oss, för Gud har rättigheter över oss, hela skapelsen har rättigheter över oss – villkor för människans salighet.

Det hjälper inte att – i framstegens och modernitetens namn – kasta bort det viktigaste som mänskligheten har åstadkommit över årtusenden:

→ Länken till den Sanne, den Högste Verkligheten – Allah, som vi inte ser, medan Han ser oss, och som Han talar till människan genom sina profeter och sina heliga.

Det är utan tvekan föredömlig och positiv att göra sitt bästa här i livet, erkänna de bud som Gud – Allah har bestämt för människan att följa, leva efter profeternas förebild, speciellt Profet Muhammads (Allah’s välsignelser och frid vare med honom) väg för att vinna Allahs välbehag och att på så sätt förbereda sig på livet efter detta.

Sverige och andra västländer

Även om Sverige är ett fint land, så vet alla att det är utsatt för en hel del svårigheter som borde snarast lösas. Det handlar bland annat om:

• individualism, av många hyllat,
• anti-tradition/ anti-religion, att förringa/ ignorera Guds roll i allt
• hedonism, utan att förstå skadeverkningarna,
• nihilism, inget är värt något, inget att bry sig,
• scientism, övertro på den endimensionella ’moderna vetenskapen’
• materialism (dunya – att bara sträva efter jordisk lycka)

Sveriges ’starka sidor’

• rättsstatlighet
• toleranta människor, som för det mesta i grunden är barnvänliga.
• journalistik, som granskar makten

Vad Islam inte är

Islam är inte en politisk motor eller ideologi för varken revolution eller andra mindre intelligenta, kortsiktiga strategier, där det ofta anses att ”ändamålet helgar medlen,” vilket står i motsats till den islamiska traditionen, där både ändamålet och medlen måste vara helgat (överensstämma med Koranen & Sunnah).

Islam är inte heller något filosofiskt tankesystem, som man själv formar efter sina föreställningar/ idéer, även om Islam använder sig i viss mån av filosofins metoder.

Vad är en religion ?

För att förstå en världsreligion som Islam är det av fördel att först känna till vad som utgör en religion. En äkta religion har följande element, som den inte kan vara utan:

• en lära (en doktrin som är den intellektuella beståndsdelen)
• en ritus (den rituella beståndsdelen)
• en moral (den sociala beståndsdelen), dvs. en etik, men inte något etiskt system baserat på mänsklig, rationell tanke, utan det som härrör från den övermänskliga nivån.

Vad Islam är

Islam är levnadsvägen som möjliggör för människan att nå Guds – Allahs välbehag i detta liv och i det nästa.

Islam har en skrift (koranen); en Gud: Allah; en profet: Muhammad ﷺ och en böneriktning (qibla).

Islam är enkel, stark och den fungerar, för den är rotat i verkligheten. Denna verklighet är Gud – Allah.

Islam ökar medvetenheten om Guds – Allahs roll i allt. Han är nu som Han var då och Han är över allt.

Islam kräver uppriktighet, rättskaffenhet, insikt i själens manipulationer och dess sanna kärna.

Ingen Islam utan vår älskade profet Muhammad (må Allahs välsignelser och frid vare med honom!) som är vår läromästare och guide.

Islam är nyckeln till kunskap

Det är en essentiell kunskap, som bl.a. låter människan att förstå:

• vad Gud – Allah vill, hur vi ska vara och leva som människan
• vad människans roll är här i livet
• en speciell syn på livet här och livet efter detta
• att man därför följer vissa regler, dvs. levnadsregler. Dessa levnadsregler skiljer sig inte mycket från tidigare religioners principiella regler. (T ex respekt för de äldre, de tio budorden finns också i Koranen.)

Vad en del icke-muslimer inte förstår

De vill inte förstå, så de kan inte förstå, och de kan inte förstå om de inte vill förstå.

Islam, dvs. det profetiska budskapet från budbäraren Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom) är till för alla människor – för hela mänskligheten. Dessutom innebär det:

• att man skall sätta Gud – Allah över allt annat; ingen annan gud (avgud) ’bredvid’
• att man har Profet Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom) som förebild i sitt liv, han som är den bästa i skapelsen.
• att man inte förnekar förståndets roll, utan att man stödjer sig på förnuftet för att förstå Koranen och de profetiska traditionerna, men man ersätter inte uppenbarelsen med det mänskliga förnuftet.

vs.2.2 – 20200617 – 20200620
https://wp.me/poW26-eZ

Hatred of Muslims Is Rampant in Britain & P. Handke

Hatred of Muslims Is Rampant in Britain

ʀ ʜ.. ʜʟʟʏᴇxʀ @hahellyexr, 20191217

 

“Islamophobia Is Boris Johnson’s Problem Now”

Hatred of Muslims is rampant in Britain — and the prime minister and the Conservatives have contributed to making it socially acceptable. my latest in @ForeignPolicy

Islamophobia Is Boris Johnson’s Problem Now

Islamophobia has been mainstreamed in a way never seen before in modern Britain. And it could get worse. (foreignpolicy.com)

“No one thought that such a massacre could take place in tolerant New Zealand, but it did. In the U.K., the security services have already warned the public that the far-right has attempted to carry out its own massacres, going so far as stockpiling equipment to bomb a mosque.”

A third of terrorist plots in the U.K. since March 2017 have come from the far-right, and far-right extremists are arguably more energized by anti-Muslim bigotry than anything else. Before Britain has its own Christchurch massacre, Johnson is going to have to do much more.”

Corbyn faced legitimate accusations about failures to address anti-Semitism properly and effectively. Johnson has the same responsibility for Islamophobia – but far less attention has been given in our national conversation. It’s dangerous to keep that as the norm.

Considering that reported hate crimes against Jews in England and Wales doubled in 2018 to 2019 as compared to the previous year (1,326 compared to 672), anti-Semitism is plainly an issue that needs to be addressed by the Labour Party and U.K. society as a whole.

In the same period from 2018-2019 almost 3 times as many hate crimes (3,530) were committed against Muslims, accounting for almost half of all hate crimes against religious groups in the U.K.—yet attention to that issue has been paltry in comparison to anti-Semitism claims.

And when it comes to anti-Muslim sentiment, it isn’t just that there is a problem with Islamophobia among Tories. After all, the current prime minister once wrote that “Islamophobia—fear of Islam—seems a natural reaction” and insisted that “Islam is the problem.”

More recently, a number of Conservative Party officials have been suspended over Islamophobia, but the Tories seem unwilling to sufficiently address Islamophobia within the party. And It isn’t just in the Conservative Party: it’s much more widespread throughout British society.

In-person hate crimes against Muslims from 2016 to 2017 increased by 30%; in 2018, “Punish a Muslim Day” letters were sent to Muslims; mosques have been attacked, including when a van plowed into a group of pedestrians who had been worshipping at a London mosque in 2017.

Indeed, the problem of Islamophobia is more dire today than after the 9/11 attacks or the 2005 London train and bus bombings. Shortly before the Dec. 12 election, an ICM poll surveyed voters about their attitudes toward Muslims. The numbers are shocking.

When it came to Conservative voters, 37% admitted to viewing Muslims in a negative light, 55 % said that there should be a reduction in the number of Muslims entering Britain, and a staggering 62 % said they agreed with the statement that Islam threatens the British way of life.

Numerous complaints about Tory officials and activists’ behavior and rhetoric toward Muslims have been lodged. In 2018, no less than a former chairperson of the Conservative Party, Sayeeda Warsi, declared that the Tories had to form an inquiry into Islamophobia.

When it comes to British voters more generally, the poll reported that 26 % view Muslims in a negative light, 41 % said that there should be a reduction in the number of Muslims entering Britain, and 45 % agreed with the statement that Islam threatens the British way of life.

I have researched extremist Islamists for much of my career. I’ve received threats from extremist Islamists many times for my work—sometimes for arguing that these extremists pose a threat to the U.K. or that they are a menace to Muslim communities worldwide.

But it isn’t extremist Islamists whom the poll asked about. It asked about Muslims in general & Islam as a religion. When almost half of voters according to the ICM view Islam—not extremists, not radicals, but just Muslims—as a threat, Britain has a grave problem to reckon with.

The increasing prevalence of Islamophobia is the result of 3 factors. The first is the statements from political figures who engage in Islamophobia. The second factor is the existence of a well-documented network. The third factor is the mainstreaming of hateful views.

As the researcher Tom Kibasi pointed out last month: “It is hard to avoid the conclusion that many in the British media dismiss Islamophobia because they believe Islamophobes have a point.” Too few have been willing to confront this issue. On the contrary.

Underestimating this kind of threat to the social cohesion of our societies is not an option we should countenance. That kind of attitude led to the widespread notion Jews in Europe posed a threat in the early 1900s and a systematic scapegoating of them that led to the Holocaust.

That lack of seriousness brought about the demonization of Bosniaks in the 1990s, which led to the genocide of Bosnian Muslims. And the toleration of that sentiment two decades ago paved the way for a disgraceful gesture to be made last week by the Nobel Committee.

The Nobel Prize is meant to signify recognition of the greatness of its recipient. But on Dec. 10, the Austrian author Peter Handke was given that prize—the same Handke who denied the Bosnian genocide. He was granted the Nobel Prize with a handshake from the Swedish king.

11:41 AM · Dec 17, 2019·Twitter Web Client

 

Related

THE VIEW FROM THERE

‘This Is a Stain on the Nobel Prize Organization’

A conversation with Riada Asimovic Akyol, a Bosnian writer based in Washington D.C., about new Nobel laureate Peter Handke, who receives the prize on Tuesday.

BY AMY MACKINNON | DECEMBER 9, 2019, 5:38 PM

https://foreignpolicy.com/2019/12/09/this-is-a-stain-on-the-nobel-prize-organization/

 

Peter Handke and the power of denial

What is behind the decision to award a genocide denier a Nobel Prize?

by Emir Suljagic

10 Dec 2019

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/peter-handke-power-denial-191209094413616.html

Handke, in other words, was not an aberration in the 1990s; he was one of many others in the political mainstream with an identical agenda.

Handke’s genocide denial is the logical political extension of the ignorance and the indifference of the rationalisations by UN and Dutch officials I witnessed in 1995.

Denial is part and parcel of the process that sets the context for genocide in the first place.

No, the outside world did not just stand by during the Bosnian genocide. It actively rationalised and negated our experience, and what is more, it continues to do so.

 

Die Stunde der falschen Empfindung

Die Stunde der falschen Empfindung – wie der Dichter Peter Handke in die Falle der grossserbischen Ideologie tappte und keinen Ausweg mehr fand

Andreas Breitenstein 06.12.2019

Man kommt nicht umhin, es als Skandal zu empfinden, wie sehr sich Peter Handke in seiner grossserbischen ideologischen Verblendung mit seinen abwegigen Sichtweisen an den Schwächsten des Krieges vergangen hat.

(One cannot avoid feeling that it is a scandal how much Peter Handke has done wrong ( misbehaved ), in his great-Serbian ideological blindness, with his devious views against the weakest of the war.)

https://www.nzz.ch/meinung/peter-handkes-serbien-die-stunde-der-falschen-empfindung-ld.1525766

Islam tillåter naturligtvis INTE pedofili

Islam tillåter naturligtvis INTE pedofili, inte heller sex utanför äktenskap och inte sex med samma kön.

0.1 Detta må kännas ’konstigt’ för det (post-)moderna människan, men bara för att många i ett samhälle accepterar vissa sociala fenomen, betyder inte att de blir sanna eller leder till allsidig framgång. Men sanningen finns, båda den relativa sanningen och den absoluta, det kan man gilla eller inte.

0.2 Människorna har fått gudomlig vägledning genom tiderna (Profeterna: Adam…Moses, Jesus, Muhammad – frid vare med dem alla), och det är få människor som godtar vägledningen. Den är till för att skjila mellan rätt och fel, förnuftet räcker inte långt – våra begär, vår kärlek till oss själva (egotism) fördunklar våra hjärtan.

0.3 Individualismen suggererar att vi vet bättre än alla andra och leder oss att förkasta mänsklighetens tidslösa andliga arv.

0.4 Men Allah (Gud) har förvisso nedsänt en klar vägledning för alla människor och alla tider – de som inte följer denna vägledning får skylla sig själva.

Ang. Ayeshas ålder: 

1.0 Även om Profet Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) gifte sig med en 6 – 9åring flicka betyder det inte att vi ska göra det idag, därför att:

1.1 Muslimer som alla andra ska respektera landets lagar, landet i vilket de lever, så länge dem inte hindras i sin gudsdyrkan.

1.2 Islam har oföränderliga fundament (t ex tidebön, allmosan) och även sådana regler som anpassas efter tiden, kulturen och geografin. Ett exempel: Jämnför moskéer i Asien, Arabien, Afrika eller Europa: arkitekturen anpassas.

1.3 I den förmoderna tiden (dvs före den franska revolutionen 1789) gifte man bort flickorna när de fick sin mens. De blev då alltså unga kvinnor. Idag gifter sig många kvinnornär de är 35 – 45 år, andra tider, andra liv.

Exempel: 

Sveriges första kvinnliga drottning var drottning Margareta Valdemarsdotter (1353-1412) som förlovades med Håkan Magnusson vid 5 års ålder och gifte sig med honom när hon var 10 år. Och prinsessan Ingeborg var 10 då hon gifte sig med den danska barnkungen Erik Menved 1296. osv ( https://motargument.se/2018/12/09/myt-var-muhammed-pedofil/ ) 

2.0 Pedofilianklagelserna

2.1 Pedofilianklagelserna mot vår Profet Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) började först rund 1900. Varför inte alla århundraden tidigare, när man från Väst ändå kritiserasde vår älskade Profet? Tänk efter!

3.0 Laglydlighet

3.1 Det ska nämnas angående respekt för landets lagar, så gäller det svenskar som invandrare, oavsett hur länge de har varit här. Äckligheter, förtal, korruption och kriminalitet ska straffas – redan i detta liv! (The New Crime-Terror Nexus)

4.0 Slutsats

4.1 Somliga bland våra medborgare tror sig kunna hitta en utväg ur sina bekymmer och sin oro här i livet med att skylla alla sina/ samhällets problem på invandrarna/ muslimer. Men så enkelt är det inte, det är tom orättvist och helt fel. Många tyskar på 1930talet kände likadan – det leder ingenstans. Men all politik ska vara blott ett medel för att stärka det allmänna bästa! Hjälp till!

4.2 Islamhatet kommer splittra samhället än mer, det utnyttjas av de arroganta och giriga makterna för att (så småningom) slå ned på andra grupper och samhällsklasser. Nyliberalism är högerpolitikernas flagga. Men det här är bara början, fascister av olika brun-kulörer vädrar morgonluft.

Men medan Muslimerna är skyddad av sin tro och sin Herre (Gud), kommer de som brinner i sin hat få fler problem, inte minst den Dagen som Räkningen görs (Domedagen), som nalkas, oavsett om man troende eller vantrogen!

4.3 Alla i samhället ( t ex Sverige) har ett samhällsansvar, att söka efter lösningar utan att se ned på / hata sin nästa, istället att samtala med och hjälpa varann. När har du senast haft ett djupare samtal med en Muslim?

4.4 Det är på tiden att sopa framför den egen dörren: hur kan du förbättra din omgivning idag? Hur kan du värna för det allmänna bästa? Tänk efter! Tänk positivt!

 .-.

The Glorious Qur’an

The Qur’an is not like any other book.
Context is essential, but not easily at hand.
Arabic, grammer, and logic are needed.

No other knowledge can be matched with the Qur’an.
The Qur’an is a book of light and divine guidance. 

It is a sacred book of inner meaning and outer form.
The Qur’an is a sealed book with 7 levels of understanding,
inaccessible to those who disbelieve in God and the Last Day.

The Qur’an is a revelation from God (may His Majesty be exalted!)
directed to all mankind of all ages and places.

The Qur’an confirms and updates the earlier revelations,
validating the plurality of prophets under the One God.

 

See: The Glorious Qur’an bit.ly/_uncrq

Example of Israel’s Propaganda & Diversion Operations (HASBARA)

Israel’s Online Shadow Operations, by Alison Weir

Numerous well funded, organized projects by and for Israel work to flood social media with pro-Israel propaganda, while blocking facts Israel dislikes. The projects utilize Israeli soldiers, students, American teens and others, and range from infiltrating Wikipedia to influencing YouTube. Some operate out of Jewish Community Centers in the U.S.

”Facebook, YouTube, Twitter and others are private companies. In the end, they have the power to censor information, and they periodically do so. For a few days, we felt acutely what that was like. If Facebook had joined the ban, as has happened with others, we would have been even more cut off from what is essentially today’s “public square.”

The Internet and social media give us far more access to information and tools for communication and activism than ever before, but they, too, can be controlled—and they are.

It is up to us, as always, to overcome.” LINK

Israeli-students-paid-to-promote-Israel-on-social-media698.jpg

The arrogant occupier speaking:

flood-the-Internet-with-pro-Israel-propaganda698.jpg

There is no such thing or organ as ’the Jewish brain’, only the brain that has been washed with the paranoic fear of a new Holocaust on the Jews looming from everywhere.
It is tragically a mind which has diverted from the original teachings of Judaism. Now we have Holocaustism, Zionism and chicken soupism.

No thought of what the Occupier Entity of Israel does to the original* inhabitants of the area: Palestine.
*original: meaning if 2000+ years do count.

.-.