Takfir – Att deklarera att andra inte är muslimer

DEL 09 Takfir – Att deklarera att andra inte är muslimer
Öppet brev till Al-Baghdadi

Slutligen är en av de viktigaste principerna, när det gäller det sätt på vilket jihad ska utföras, att endast kombattanter får dödas; deras familjer och icke-stridande får inte dödas avsiktligen. Om du frågar om det tillfälle när Profeten, må Gud välsigna honom och ge honom frid, tillfrågades om åskådare och kvinnor som dödas tillsammans med avgudadyrkare, sade han: ”De tillhör inte dem.” 29

Denna hadith refererar till dödandet av Oskyldiga som dödas av misstag och detta bevisar på intet sätt att avsiktligt dödande av oskyldiga, som t.ex vid bombningar, är tillåtet. När det gäller Guds ord: {… och visa dig omutligt sträng mot dem …} {Al-Tawbah, 9: 73) och: {och visa dem obeveklig stränghet … } (Al-Tawbah, 9: 123), detta gäller under kriget, inte efteråt.

9. Takfir

Att deklarera att människor inte är muslimer (takfir): Vissa missförstånd om takfír är ett resultat av överrdrifter hos vissa Salafitiska lärda i frågan om takfír, när det gäller att deklarera att människor inte är muslimer. Och ett uttryck för deras överdrifter ger Ibn Taymiyyah och Ibn al-Qayyim när de godtyckligt förklarar detta om vissa människor. I korthet kan takfír korrekt sammanfattas enligt följande:

a. Den som säger trosbekännelsen

Väsentligen är det i islam så, att den som säger: “Det finns ingen gud utom Gud; Muhammed är Guds Budbärare” är en muslim och kan inte förklaras vara icke-muslim. Gud säger:

{O ni som är troende, när ni går ut för [att kämpa för] Guds sak, säg inte till den som hälsar er med fredshälsningen, utan att ha förvissat er [om rätta förhållandet]: “Du är inte en av de troende” – i förhoppning om att göra en lättfången vinst. [Tänk på att] många vinster väntar hos Gud. En gång befann ni er själva i ett sådant [läge] men Gud visade er stor nåd. Förvissa er därför [om rätta förhållandet]. Gud är väl underrättad om vad ni gör. } (Al-Nisa, 4: 94)

Innebörden av {Förvissa er därför} i ovanstående vers betyder att fråga dem: ”Är ni muslimer?” Svaret måste tas på face-värde utan att ifrågasätta eller testa sin tro.

Dessutom sade Profeten Muhammed, må Gud välsigna honom och ge honom frid:

{Ve er! Se! Återvänd inte till att vara icke-troende, slående varandras halsar efter min död!”30

 

Profeten, må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade också:

” … så den som säger: “Det finns ingen gud utom Gud” räddar sig själv och sin förmögenhet utom om saken gäller något som är i enlighet med lagen, och det är inför Gud han ska göra räkenskap.31 ‘Ibn Omar och Lady Aisha sade också: “Att deklarera Qiblah folket som icke-muslim inte tillåten.”32

b. Att rättfärdiga utgjutelse av muslimers blod

Denna fråga är av yttersta vikt, eftersom den används för att rättfärdiga utgjutelse av muslimers blod, som kränker deras helighet och oantastbarhet och för att tillskansa sig deras rikedom och rättigheter. Gud säger: { För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han förbli till evig tid; han skall drabbas av Guds vrede och Gud skall fördöma honom och utlämna honom åt det svåraste lidande.} (Al-Nisa, 4:93 )

Dessutom sade Profeten, må Gud välsigna honom och ge honom frid: “Den som säger till sin broder: ’Du otrogne’, säger med säkerhet sanningen om en av dem.”33

{Gud har i de starkaste ordalag varnat för att döda någon som muntligt förklarar sin Islam: Drar de sig tillbaka och vill undvika strid med er och erbjuder er fred, ger Gud er inte rätt att gå till angrepp mot dem.} (Al-Nisa ‘, 4: 90)

Profeten, må Gud välsigna honom och ge honom frid, varnade för att anklaga folk för polyteism och att lyfta svärdet mot dem; han sade:
“Den person jag fruktar mest för er är den som läser Koranen …och (sedan) kastar den bakom sig, och tar svärdet mot sin granne och anklagar honom för polyteism.”34

Det är inte tillåtet att döda någon enda muslim, (och inte heller någon annan människa), som är obeväpnad och icke-stridande. Usamah Ibn Zayd berättade att, efter att han dödat en man som hade sagt: “Det finns ingen gud utom Gud”, frågade Profeten honom, må Gud välsigna honom och ge honom frid: “Sade han: ’Det finns ingen gud utom Gud’ och du dödade honom ?! “Jag svarade: ”O Guds budbärare, han bara sade det av rädsla för (våra) vapen.” Han sade:

”Såg du in i hans hjärta så att du kunde veta att han menade det?”35

Nyligen dök Shaker Wahib – som var knuten till vad som var känt vid tiden för ’Den Islamiska Staten’ i Irak och Levanten (ISIL) – och som visades i en YouTube-video där han stoppade obeväpnade civila som sade att de var muslimer. Han bad dem sedan att nämna antalet prostreringar (rak’ah) för de specifika bönerna. När de svarade fel dödade han dem.36 Detta är absolut förbjudet enligt islamisk lag och är ett avskyvärt brott.

 

Anmärkningar:

 

29: Berättad av Muslim i Kitab al-Jihad, nr. 1745

30: Berättad av Al-Bukhari i Kitab al-Maghazi, nej. 4403, och av Muslim i Kitab al-Iman, nr. 66

31: Berättad av Al-Bukhari i Kitab al-Jihad, nr. 2946

Narrated Abu Huraira:
Allah’s Apostle said:
“I have been ordered to fight with the people till they say, ‘None has the right to be worshipped but Allah,’ and whoever says, ‘None has the right to be worshipped but Allah,’ his life and property will be saved by me except for Islamic law, and his accounts will be with Allah, (either to punish him or to forgive him.)” [sunnah.com]

32: Som närstående i Al-Hafiz al-Haythami s Majma ‘Al-Zawa’id, (1 vol., S. 106)

33: Berättad av Al-Bukhari i Kitab al-Adab, nr. 6104

34: Berättad av Ibn Habban i hans Sahih, (1 vol., Sid. 282)

35: Berättad av Muslim i Kitab al-Iman, nej. 96. En annan berättelse lyder: ‘”Dödade du honom efter att han sade:” Det finns ingen gud utom Gud “. Jag sa: “Han försökte rädda sig själv”. [Profeten] upprepade hans ord … “. Berättad av Al Bukhari i Kitab al-Maghazi, nr. 4369

36: YouTube video, http://www.youtube.com/watch?v=9yrVPE_-f9I , June, 2014. (قتل سائقي الشاحنات على يد الارهابي شاكر وهيب) 3) (Age-restricted video)

Leave a comment

Om de mänskliga rättigheterna

för alla människor inklusive Muslimer

1.) Människorna ska dyrka Gud

Allah (swt) säger:

2_21b
{ Människor ! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er –
så att ni blir gudfruktiga (rättvisa).} Sura 2–21

Det är vår rätt och vår plikt som männsikor.

Enligt en hadith Hasan sa profet Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ):

h-Allah-created-you
“Allah skapade er och försörjer er, därför dyrka Honom allena och sätt ingenting vid Hans sida.”

Imam Ahmad från Al-Hárith Al-Ash’ari (Ahmad 4:130)

Det är den fullkomliga personen, profet Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) som kom för att lära oss hur det är att vara mänsklig i sin bästa betydelse.

2.) Allahs rätt över människorna

För det första och viktigast:

Allahs rätt över människorna, sedan har människorna rättigheter hos sin Herre.

Profet Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) sa:

h-Allahs-rights-over-slaves
”Allahs rätt över Sina tjänare (`ibád), är att de ska dyrka endast Honom och inte associera något med Honom, medan tjänarnas rätt över Allah är att Han inte ska straffa de (på Domedagen) om dem inte sätter något till sidan av Honom (shirk).”
Al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed & Ibn Majah

 

3.) Mänskliga rättigheterna för en medborgare, Muslim eller icke-Muslim:

Det är inte så att uppfattningen om de mänskliga rättigheterna kommer från ingenstans. De kommer från en lång erfarenhet av människor i Europa som har upplevt förtryck i århundraden, inte minst förtryck i religionens namn. Dessutom är de mänskliga rättigheterna universella, dvs. de gäller i alla tider i alla länder, även om de kan skilja sig i detalj.

 • En mänsklig rättighet i Europa är till exempel rätten att utöva sin religion, just nu mycket aktuell.

Andra exempel om man blir anklagad av någon för ett brott, eller arresterad av polisen, inlåst i en cell, då är det rätt bra att man får/ kan:

 • anses som oskyldig så länge inte motsatsen är bevisat och man inte är dömd
 • veta vad man är anklagad för
 • hur länge man får sitta där
 • tillgång till en försvarare som kan försvara en
 • en rättvis rättegång där bevisen läggs upp på bordet
 • själv yttra sig om man vill (jmfr. Egypten… )
 • frisläppt om oskyldig
 • eventuell ersättning för inkomstbortfall om oskyldig
 • rentvå sitt namn från falska anklagelser
 • blir dömd rättvis oavsett om man är rik eller fattig, vilken ras / religion man än har.
 • lämplig straff om man är skyldig, dvs. inga vansinnesöverdrifter (Egypten…)
 • utöva vissa rättigheter när man är inlåst (familjekontakt, frisk luft)
 • aktivera sig med något inom fängelset
 • kropp och människans värdighet som får inte antastas (dvs. ingen tortyr!)

Andra exempel på mänskliga rättigheterna,

att kunna:

 • bevara sin personliga integritet, så att ingen statsmakt får avlyssna eller spionera på oss
 • utöva sin religion i hus av dyrkan (tempel, kyrkor, moskéer etc.)
 • visa sitt ogillande för en regeringens handlingar genom att demonstrera [även om det finns olika uppfattningar om dess värde]. Det betyder i alla fall att man med sin grupp kan demonstrera (underförstått utan våld), att man kan sitta på gatan för att demonstrera utan att grävmaskiner kör över en! (jmfr. Egypten… Israel)

Andra exempel:

 • rätt på utbildning, kvinnor som män
 • rätt på skukvård
 • rätt att yttra sig om regeringen, samhället etc. utan att bli inlåst för det, eller tom. dödat!
  (se nedan kap. 6.)

En del av dessa viktiga finns delvis lagstadgad i olika Sharia författningar, Allah vet bäst.

I de fall där dessa punkter inte finns med i ett lands lagsystem är det på tiden att det sker, att de mänskliga rättigheterna tas med, och det är Muslimernas uppgift att så sker. Eller ska vi lämna saken åt icke-Muslimer, för att bestämma hur dessa regler ska utformas? Sedan ska de efterlevas av statsmakterna, då behövs det kontrollinstanser!

 

4.) De troende ska hålla sig till sanningen

Troende! Frukta Gud [i ert tal och i era handlingar] och var med de sannfärdiga!

9_119

Sura 9–119

 

5.) Den specifiska rätten att tala mot sina ledare

Vad artikeln[1] handlar om är inte minst att:

Hur ska de muslimska lärda agera när deras ledare begår brott mot människorna i ett land?

Ska de vara tysta som typ-model Imam Hasan (ra) var, eller i vår tid de indonesiska ‘ulema under president Suharto, eller de Syriska ‘ulema under president Bashar al-Assad.

Eller ska de tala ut om de brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av staten som typ-model Imam Husain (ra), eller som många Syriska ‘ulama när dem ändrade sig till vid inbördeskrigets inledning, som t ex Sh. Muhammad al-Yacoubi.[2]

 

6.) Exempel på en som talade mot makten: Shahíd Emad Effat

Vad artikeln handlar om har att göra med den koranska principen från sura 4, vers 135:

{ TROENDE! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter…}

Vi ska alltså som troende, som Muslimer hålla oss till sanningen och rättvisan, även om det går mot oss själva, dvs. om vi själva har gjort något fel.

Och eftersom vi är människor gör vi fel – förhoppningsvis inte för ofta!

Då gäller det att var “självkritiskt” och stå upp för det som är sant och rätt, även om en av oss Muslimer gjorde ett fel och inte skydda honom/ henne. Islam är kort sagt inte en stam (eng: tribe) där alla håller ihop oavsett vad som görs, halal eller HARAM, men det är en gudomlig Väg, som ska leda oss till den gudomliga närvaron, där Allah är nöjd med oss.

Sedan beskriver H. Hellyer exemplet av Emad Effat, en rättslärd från Dar al-Ifta.[3]

Han skriver:

“Effat motsatte sig att Mubarakregimen åter installerade sig (med Sisi), han var djupt kritisk till dåtidens Militära Råd, och var samtidigt inte överens med det Muslimska brödraskapet. När han dödades, förtjänade han två titlar – Shaheed al-Azhar (martyr från Al-Azhar), och Shaykh al-Thawra (Den egyptiska revolutionens shaykh).” [1]

Sedan dödade förtryckarna Emad Effat för att han stod upp för sanningen mot förtryckarnas sveg.

Emad-Effat-begr
The funeral in Azhar mosque was a meeting place for all spectra of the Egyptian society; secularists and Islamists, men and women, young and old and Muslims and Christians. Unveiled women as well as some Christians carried the images of the late Sheikh who was a revolutionary symbol for all Egyptians. They vowed to keep supporting the cause of the revolution which Sheikh Effat died for. ikhwanweb.com

 

Emad-Effat_AGC3

Han sa bland annat:

“Vad är det här en ny avgud som ni har uppfunnit? Det (politiska) tvångets avgud! Om vi underkastar oss dessa nya ritualer, till denna nya avgud, då skulle vi tolerera alla som ljuger, begår synder och det onda under förevändningen om att lätta på trycket och på tvånget och kunna fly undan. Åh människor, dessa (politiska) tvång är bara i era huvuden och inte i verkligheten.”[1]

 

7.) Sammanfattning

Vad det handlar om enligt artikeln[1] är “att tala sanning till makten”, och det börjar i familjen, det börjar det med oss själva, med vår nafs.

Sedan att vägra att be om ursäkt för dem som har makten, för deras misstag och brott.

För de modiga behöver vi en “konsekvent kritik och en konsekvens i att tala sanning till makten, oavsett konsekvenserna, och ingen partianda.”[1]

Att stödja orättvisa, korrupta härskare avvisas enligt den islamiska traditionen.

Enligt en hadith från Profeten ( sallAllahu `aleihi wa sallam ):

”Den mest utmärkta (mest värdefulla) jihad är att tala sanning i framför en orättfärdig härskare.”

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Abu Dawud, Malahim 17; Tirmidhi, Fiten 13; Nasai, Bey’at 37; Ibn Majah, Fiten 20

 

 

Må Allahs välsignelser och frid vare med vår Profet Muhammad,
hans familj och hans följeslagare!

 

.-.


 1. Western Muslims and Egypt, Telling (all) hard truths, http://www.economist.com/blogs/erasmus/2014/12/western-muslims-and-egypt?fsrc=scn%2Ftw_ec%2Ftelling_all_hard_truths  ↩
 2. Öppet brev till Al-Baghdadi, Svar till Daesh (inte “IS”), Del 01 – Om det som är förbjudet/Haram, bit.ly/olb_sv  ↩
 3. Dar al-Ifta i Kairo (eng: http://eng.dar-alifta.org/foreign/default.aspx, türk: http://www.dar-alifta.gov.eg/default.aspx?LangID=8&Home=1)  ↩

, ,

Leave a comment

UK And Sweden Recognize Palestine Symbolically

Among most nations on this earth, UK and Sweden now recognize Palestine at least symbolically. Sweden in due process and the UK parliament as a recommendation:

”Lawmakers in Britain’s lower house of parliament voted by 274 to 12 to pass a non-binding motion stating: “That this House believes that the Government should recognise the state of Palestine alongside the state of Israel as a contribution to securing a negotiated two-state solution.”

Britain does not classify Palestine as a state, but says it could do so at any time if it believed it would help peace efforts between the Palestinians and Israel. Government ministers were told to abstain and the non-binding vote will not force Britain to recognise a Palestinian state.” huffingtonpost.com

Haaretz asks rather worried if “the Israeli government afford to ignore the signals coming from Westminster?” and also if “Monday’s Westminster vote on Palestine (was) another milestone in the increasingly precipitous demise of Israel’s political popularity in Europe?” haaretz.com

Jerusalem Post shows its contempt for British Member of Parliament when it reports from a “leading supporter of Israel Guto Bebb” who pointed out:

“that regardless of the vote, the British Government’s position would not change and international opinion would not be swayed by a few squabbling MPs on Britain’s opposition benches.” jpost.com

I Sverige hade Aftonbladet följande notis:

pic_UK-plment-ag.zionism2

 

A staunch friend of Israel, i.e. a Zionist (“I was a friend of Israel long before I became a Tory.”), Mr. Sir Richard Ottaway is disappointed by the present government of Israel:

”Throughout all this, I have stood by Israel through thick and thin, through the good years and the bad. I have sat down with ministers and senior Israeli politicians and urged peaceful negotiations and a proportionate response to prevarication, and I thought that they were listening. But I realize now, in truth, looking back over the past twenty years, that Israel has been slowly drifting away from world public opinion. The annexation of the nine hundred and fifty acres of the West Bank just a few months ago has outraged me more than anything else in my political life, mainly because it makes me look a fool, and that is something that I resent.” newyorker.com

Such is the situation, that Zionism has come to road’s end and the political system of Israel is destroying itself from the inside together with many of those people living in its vicinity.

→A two-state solution would be a step toward a one-state federalistic structure with equal rights for all citizens.

See also: bit.ly/diff-zionism: Stop Zionism! On The Difference btw Judaism + Zionism

 

Leave a comment

Why Islam Is Not Anti-Feminin

Why Islam Is Not Anti-Feminin (Or Anti-Feminist)

edited by Omar K N

Shaykh Hamza Yusuf on women in Islam:1

Q: Is not Islam Anti-Feminist or even Anti-Female?

A: Men are anti-women in general [all around the world – in all cultures and regions] . We don't honour our women like we should. [The] Prophet (peace and blessings upon him) said:

Paradise lies at the feet of mothers.

and he also said:

No-one honours women except an honourable man,
and no-one demeans women except a degraded human being.

And so there is a lot of misunderstanding about Islam [not the least in this respect], and [it is obvious] that in the pre-modern world [the situation was different and with the socio-economic changes of the last centuries], a lot of things [had to or] needed to go. [Such societal structures which] at the time were probably there for important reasons, agricultural societies needed a division of labour that no longer exists in the modern world, [but which now don't serve their purpose any more]. 2

Q: Is there equality with women, what about the segregation of women?

A: Segregation: a great deal [of it] is cultural, for example the segregation of women is different in Eastern Arabia compared with Western Arabia, where there was no segregation, but respect with certain courtesies and proprieties were expected, but no segregation.
Segregation in terms of Islam is much more cultural [than religious.]

.

.

.

.

.


 1. From BBC Interview – Hamza Yusuf interviewed By Mark Lawson ≈ 2003 @11:49 
 2. Text in square brackets are interpolations by the editor. 

Leave a comment

The Elimination oF Privacy Around The World

(Interview with Glenn Greenwald in Brazil*)
(Editor interpolations and summing-up by Omar K Neusser)

”Essentially what these documents show,… is that the United States government has created a system – in virtual complete secrecy – that has as its objective the elimination of privacy around the world. [This is something] which is not an exaggeration, it’s not being dramatic, that is its truly institutional objective. Their goal, that they wake up everyday to fulfill, is to ensure that all forms of human electronic communication … is collected by the NSA, and then stored, monitored and analysed. …
Ultimately that is the real revelation of these documents.

[Snowden is very reliable as a source -and has become the most wanted man on the planet…]

[This criticism of our reporting supposedly helping terrorists to evade prosecution] ”makes no sense, because terrorists have known for many years that the US and UK governments do everything they can possibly do to monitor their telephone calls and emails. What we revealed to the world, that they didn’t already know, is that the vast vogue of this surveillance system is devoted not toward terrorists, but toward ordinary, innocent people. And it is being done for economic espionage. And its being done for questions of political power, and not national security.

[Concerning the criticism that publishing these classified documents would damage national security and ultimately put lives at risk]:

[Then anyone should point to a single published document that it would any way jeopardize lives.] This is just a cliché that governments and their apologists start yelling, whenever you report things that they don’t want to be reported.

”The governments around the world will misuse their secrecy power to conceal information, not because publishing it would harm national security, but because publishing it would embarrassing to them.
We’ve been aggressive and will continue to be aggressive in making sure that people around the world know what their democraticly elected governments are doing in the dark.

The Inevitabe Abuse oF Power

”Journalism is about holding people in power accountable based on the widespread recognition that those who exercise political power in the dark, in secret, will not sometimes or usually but inevitably abuse that power. And the role of a journalist is to expose that which people in power are attempting to conceal that the citizens of that country should know, so that we can have an informed and healthy democracy.”

”Then once I did get the documents … I realized that … we really do live in a kind of a surveillance state and he was quite right to be that worried.”

”Once I saw the … full first set of the archive that he provided, the thousands and thousands of top-secret documents, that’s when I knew that this was the most significant leak in national security history,”

*Source: Uppdrag granskning, Swedish TV, dec 2013

US government Against First Amendment oF US Constitution

“Disclosure of this still-classified information regarding the scope and operational details of N.S.A. intelligence activities implicated by plaintiffs’ allegations could be expected to cause extremely grave damage to the national security of the United States,” wrote the director of national intelligence, James R. Clapper Jr.”

“So, he said, he was continuing to assert the state secrets privilege, which allows the government to seek to block information from being used in court even if that means the case must be dismissed. The Justice Department wants the judge to dismiss the matter without ruling on whether the programs violated the First or Fourth Amendment.”

[The rule of law is being rapidly eroded.
[There is nothing much transparent about an administration that claims it is the “most transparent” ever.]

From: townhall.com – http://bit.ly/19ITy6E quoting the New York Times.

See also TED.com talk:
Mikko Hypponen How the NSA betrayed the world’s trust
and:
NYT: A Powerful Rebuke of Mass Surveillance
.-.

, , , , , , , , ,

Leave a comment

Internet – det starkaste verktyg för förtryck

Glenn Greenwald:

”Det är upp till medborgarna i varje enskilt land att fråga sig – om de vill leva i ett samhälle där regeringen samlar in information om dem och andra runtom i världen, där internet inte längre verkar för demokrati och frihet utan blir det starkaste verktyg för förtryck som någonsin funnits.”

Från Uppdrag granskning dec. 2013

 

Mera på engelska:
The Elimination oF Privacy Around The World

, , , , ,

Leave a comment

More on Imagination

 

Intro

The outstanding characteristic of imagination is “its intermediacy, the fact that it combines the attributes of the two sides, such as spiritual and bodily, absent and witnessed, intelligible and sensory, subtle and dense.”
Shaykh Muhyiddin Ibn al-'Arabi says: ”Part of the reality of imagination is that it embodies and gives form to that which is not a body or form… Hence it is a sensation that is nonmanifest and bound [delimited] between the intelligible and the sensory.”1

What Is Made Possible Through Imagination

”Through imagination, spirits establish contact with bodies, or rather … No spirit can govern a body without the intermediary of imagination.”
Ibn al-'Arabi says: ”The spirit becomes corporealized to eyesight through imagination, so halt not with it, for the affair is a misguidance.”2

 


 1. SDG332 
 2. SDG332 

LINK

Leave a comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.