Mannen som sålde Ukraina (citat)

= Allahs välsignelser och frid över profeten Muhammed, hans familj och hans följeslagare. =

Mike Whitney, 4 mars 2022

https://www.unz.com/mwhitney/the-man-who-sold-ukraine/

bit.ly/3tHBuHS

Beräknad läsningstid: 2 minuter

Zelenskij har haft många möjligheter att jämna ut saker och ting med Moskva och förhindra utbrott av fientligheter. Istället har han konsekvent gjort saken värre genom att blint följa Washingtons direktiv.

“Vid gårdagens evenemang [det här var några år sedan] … förklarade den ukrainska ledningen offentligt att de inte skulle följa dessa avtal. Kommer inte att följa dem. Tja, vad mer kan du säga om det?” (Vladimir Putin)

De flesta amerikaner inser inte att Zelenskys avvisande av Minsk var halmstrået som bröt kamelens rygg. Ryska tjänstemän hade arbetat i 8 år på Minsk med att slå ut villkor som skulle vara angenäma för alla parter. Sedan – vid elfte timmen – satte Zelenskij kibosh på affären med en vinkande hand. Varför? Vem sa till Zelensky att skrota avtalet? Washington?

Självklart.

Visste Zelenskij att Putin upprepade gånger hade sagt att Ukrainas medlemskap i Nato var en “röd linje” för Ryssland? Visste han att Putin har sagt samma sak om och om igen sedan 2014?

Ja, han vet alla dessa saker. Ändå uttryckte han offentligt sitt intresse för att utveckla kärnvapen.

Skulle USA tillåta Mexiko att placera militärbaser, artilleripjäser och missilplatser längs Amerikas södra gräns? Finns det någon president i amerikansk historia som inte skulle ha gjort samma sak som Putin gjorde?

Men varför? Varför “beta björnen”; det är frågan?

Eftersom Washington vill locka Ryssland in i ett krig så att det ytterligare kan demonisera Putin, isolera Ryssland, inleda en motupprorsoperation mot den ryska armén och införa hårda ekonomiska sanktioner som kommer att tillfoga den ryska ekonomin maximal skada.

Det är Washingtons strategi i ett nötskal, och Zelenskyy hjälper Washington att uppnå sina mål. Han tillåter sig själv att vara Washingtons verktyg. Han offrar sitt eget land för att främja USA:s intressen.

Han vet att den ukrainska väpnade styrkan inte är någon match för den ryska armén. Det är som en jätte som slår en fluga. Ukraina är flugan. Allmänheten behöver höra detta, men de hör det inte. Istället hör de pladder om heroiska ukrainare som slåss mot den ryska inkräktaren. Men detta är nonsens, farligt nonsens som uppmuntrar människor att offra sina liv för en förlorad sak

Han skickar män att dö i ett krig som han vet att de inte kan vinna; han tillfogar sitt eget folk oöverskådligt lidande och skada utan någon anledning alls; och – det värsta av allt – han har banat väg för upplösningen av själva Ukraina

Kolla även:

Så här bedömde US colonel Douglas Macgregor läget 2022-03-01

Col. Douglas Macgregor interview with Tucker Carlson 3.1.2022 about current situation with Russia, China and Ukraine

https://rumble.com/vw8v5p-col.-douglas-macgregor-with-tucker-carlson-3.1.2022.html

-lmod: 20220311 15:02 CET (UTC=15:02 -1h)

The Man Who Sold Ukraine (Quotes)

= The blessings and peace of Allah on Prophet Muhammad, his Family, and his Companions. =

Mike Whitney, March 4, 2022

https://www.unz.com/mwhitney/the-man-who-sold-ukraine/

Estimated reading time: 2 minutes

Zelensky has had numerous opportunities to smooth things over with Moscow and prevent the outbreak of hostilities. Instead, he has consistently made matters worse by blindly following Washington’s directives.

“At yesterday’s event [this was some years ago]… the Ukrainian leadership publicly declared that they were not going to abide by these agreements. Not going to abide by them. Well, what else can you say about that?” (Vladimir Putin) 

Most Americans fail to realize that Zelensky’s rejection of Minsk was the straw that broke the camel’s back. Russian officials had worked for 8 years on Minsk hammering out terms that would be agreeable to all parties. Then—at the eleventh hour—Zelensky put the kibosh on the deal with a wave of the hand. Why? Who told Zelensky to scrap the agreement? Washington?

Of course.

Did Zelensky know that Putin had repeatedly said that Ukraine’s membership in NATO was a “red line” for Russia? Did he know that Putin has been saying the same thing over-and-over again since 2014?

Yes, he knows all these things. Still, he publicly expressed his interest in developing nuclear weapons. 

the US would allow Mexico to put military bases, artillery pieces and missile sites along America’s southern border? Is there any president in American history who wouldn’t have done the same thing that Putin did?

But, why? Why “bait the bear”; that’s the question?

Because Washington wants to lure Russia into a war so it can further demonize Putin, isolate Russia, launch a counterinsurgency operation against the Russian army, and impose harsh economic sanctions that will inflict maximum damage on the Russian economy. 

That’s Washington’s strategy in a nutshell, and Zelenskyy is helping Washington achieve its objectives. He’s allowing himself to be Washington’s tool. He is sacrificing his own country to advance the interests of the United States.

He knows the Ukrainian Armed Forces are no match for the Russian army. It is like a Giant swatting a fly. Ukraine is the fly. The public needs to hear this, but they’re not hearing it. Instead, they’re hearing blabber about heroic Ukrainians fighting the Russian invader. But this is nonsense, dangerous nonsense that is emboldening people to sacrifice their lives for a lost cause

He’s sending men to die in a war he knows they can’t win; he’s inflicting incalculable suffering and injury on his own people for no reason at all; and –worst of all– he’s cleared the way for the dissolution of Ukraine itself… 

Related:

Col. Douglas Macgregor interview with Tucker Carlson 3.1.2022 (2022-03-01) about current situation with Russia, China and Ukraine

https://rumble.com/vw8v5p-col.-douglas-macgregor-with-tucker-carlson-3.1.2022.html

Ukraina – Ryssland – Sverige

= The blessings and peace of Allah on Prophet Muhammad, his Family, and his Companions. =

To understand is not to condone!
Att förstå är inte att överse eller acceptera!

Videos som avslöjar bakgrunden till kriget mot Ukraina.

2022-03-09


(****) Bill Bradley on Russia and NATO
https://www.youtube.com/watch?v=K-alxZvUCS8
4 Mar 2008 – 6min
2022-03-09


(****) Russia – Gorbachev comments on NATO expansion
https://www.youtube.com/watch?v=3wB9uL2lKaw
21 Jul 2015 – 2min
2022-03-09


(*****) Stephen F. Cohen: NATO expansion and Russia
https://www.youtube.com/watch?v=mciLyG9iexE
2 Jun 2010 – 4 min
2022-03-09


(****) Chris Hedges: War profiteers are fueling this crisis
https://www.youtube.com/watch?v=FVWIDi4mceg
2022-03-09 ≈ 25min

To understand is not to condone!
Att förstå är inte att överse eller acceptera!


(****) Fractures in Russian Left Over Ukraine: An Antiwar Perspective, Alexey Sakhnin
https://www.youtube.com/watch?v=Q2MVQEMYeTk
2022-03-08 ≈ 25min


https://twitter.com/morphonios/status/1498981966921797634
Jake Morphonios @morphonios
US Senators Lindsey Graham, John McCain & Amy Klobuchar in December 2016 telling Ukrainian troops that they would help #Ukraine make 2017 a "year of offense" against #Russia & it was time to make Russia "pay a heavier price".
+
”We will push the case against Russia.” Lindsey Graham
2022-03-08


How Ukraine’s Jewish president Zelensky made peace with neo-Nazi paramilitaries on front lines of war with Russia – The Grayzone
https://thegrayzone.com/2022/03/04/nazis-ukrainian-war-russia/
20220307


BBC reporting from the Western coup 2014 (ever heard about it?)

As outlets like the BBC attempt to whitewash the role of neo-Nazis in instigating the war with Russia, let’s go back to their reporting from 2014 showing the role of neo-Nazis in overthrowing the government & their involvement in the post-coup Kiev regime

https://thegrayzone.com/2022/03/04/nazis-ukrainian-war-russia/

Stop the war in Ukraine now, Russia and Ukraine come to an agreement now!
USA, UK, NATO, … stop interfering you escalate the war!


Några noteringar och länkar i denna farliga tid.

2022-03-05
Sverige ger direkt stöd och försvarsmateriel till Ukraina – Regeringen

”Sverige planerar även att skänka 5 000 Pansarskott 86”

\1. Detta kommer att förvärra kriget, ett krig som Ukraina ändå inte kan vinna.
\2. Det innebär att Sverige har tagit sida mot den en parten i kriget: Ryssland. Så efter Afghanistan äventyret är nu Sverige igen inblandat i ett krig.

+ NATO kommer inte hjälpa Sverige när det skulle bli allvar.

Vi kräver omedelbar slut på kriget!

  • Omedelbara samtal mellan parterna.
  • Ryssland ska sluta angripa civila mål.
  • Ukraina måste förstå att de får bygga en framtid på ett annat sätt än Tyskland eller Sverige, att de får vara neutrala, utan militära allianser.
  • Det här handlar om liv eller död. Hur många människor ska offras!

More Videos

(These videos are not older than a few days, i.e. after 2022-03-01)

Russia, Ukraine, and the West | Frederick Kagan Good historical Background, but he skips some important points.

DSA Organizer Responds to White House & Media Attacks, Explains Anti-NATO Position The Democratic Socialists of America (DSA) released a statement on the war in Ukraine that condemned Russia’s invasion. But it has been attacked by the White House anyhow!

Reflections on the Russian Invasion of Ukraine | Jumu’ah Khtubah | Shaykh Dr. Yasir Qadhi The Islamic Perspective

Putin’s Invasion of Ukraine Salon | Ray McGovern, John Mearsheimer
Ray McGovern is a long-time Russian specialist… Ray’s analytical team supported the SALT negotiations and he was in Moscow for the signing of the ABM Treaty, cornerstone of strategic stability for the next three decades.

Masha Gessen: The West Is “Insane” for Thinking Sanctions Will Deter Putin | Amanpour and Company Journalist Masha Gessen and what the media gets wrong about Vladimir Putin.

NO TO WAR IN UKRAINE Professor John J. Mearsheimer

3 Days of violent abusive Zionist repression

In occupied Palestine

It’s ongoing of course, not limited to 3 days!

These are snapshots spanning only over 3 – 4 days in various areas of occupied ‘territories’, the land of Palestine.

It shows the armed thugs of the Israel ‘army’, while being armed to the teeth, bringing havoc wherever they go, supporting the settlers who want to continue to ethnically cleanse Palestine. The ‘the settler’-terrorists are supported by the Israel government.

They do it as they wish under the radar of international attention.

The governments of the West (and the East) wish they could ignore what is happening, afraid of the business cut-outs.

Forget about the Muslim countries, most of them are led by dictators and tyrants.

Oh Allah, you hear the voices of the downtrodden!

Bring the evil oppressors down and we know You will punish them for their ill deeds!

View all of the images on twitter

03
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
26
27
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
61
63
64
67
68
70
71
72
73
74

.-.

Den s k “islamiseringen”

Ett kort förtydligande om myten ”islamiseringen” – vi skrev om Islam i Sverige: Islam är levnadsvägen som möjliggör för människan att nå Guds – Allahs välbehag i detta liv och i det nästa.
https://mahiyya.wordpress.com/2020/06/16/islam-i-landet-sverige/

Motargument

I enlängre krönika på Katerina Magasinradar Katerina Janouch upp 25 punkter med politiska förslag, blandade med konspirationsteorier om ”godhetssignalerande” människor i svensk statsförvaltning och svenska medier. Människor som hon anser står ideologiskt till vänster och enligt henne ”hjärntvättar” svenska barn och allmänhet, samt bortser från ”islamisering” av Sverige och slöseri med skattepengar.

En av hennes punkter är:

”Stoppa omedelbart fortsatt islamisering av Sverige.Bygg inga fler moskéer (som ofta finansieras av odemokratiska länder). Stäng de moskéer där hatiska budskap sprids. Förbjud religiös extremistklädsel i skolan och inom offentlig sektor, stat och kommun. Vården ska vara icke-religiös. Ingen särbehandling för muslimer i det svenska samhället. Varför ska till exempel utländska fångar ges halalkost i fängelserna? Sluta dalta med religiösa extremister. I Sverige gäller svensk värdegrund – inte islam.”

Svar: Moskéer byggs i Sverige på samma grund som kyrkor och synagogor byggs, nämligen med stöd av religionsfrihet. Det är…

View original post 143 more words

One Day in Palestine – Apartheid Israel

Day in day out – harassing people !

Zionists cannot let people celebrate their holidays!

”Israeli law-enforcement authorities and security forces have made the entire Palestinian population pay the price for protecting Israeli settlement in the city.”

Ghost Town: Israel’s Separation Policy and Forced Eviction of Palestinians from the Center of Hebron

This for the world to increase its appreciation of the moral superiority of the Zionist settler regime!

It’s a part of the Israelis plan, to clear Palestinians existence, but that’s is in their dreams. Palestinians exist and will fight for the last breath until Palestine is free.

Zionist supremacists definitely don’t like other descriptions of the dismal situation.

Pro-Israel groups are attacking Netflix for including Palestinian films.
They don’t want us to exist. Anywhere.

Not good!

Zionist settlers like throwing stone, did they find this in the Bible or Talmud?

Does there ever come a point in time where we stop using the settlers euphemism? Terrorists maybe? Just curious! #Israel

Because settlers like stone-throwing and other nice ways of greeting the original population.

Israeli occupiers storm Farsh al-Hawa with bulldozers, demolish a 2-story home, its walls & a water well, owned by a Palestinian lawyer.

A lawyer’s house, why should a lawyer even have a house? The Apartheid state don’t like original people to live in houses, it would probably be anti-semitic to do so!

Israeli apartheid knows no bounds, even resorting to #MedicalApartheid denying Palestinians vaccines.
But effective solidarity with Palestinians also knows no bounds.
250 social, cultural, sports & commercial spaces in Italy become Apartheid Free Zones!
@BDSmovement

Jomshof (SD) motionerar om slöjförbud i skolan

Allt detta för att sätta mera press på en stor religionsgemenskap!

Motargument

Sverigedemokraternas Richard Jomshof är kanske den i partitoppen som oftast uttrycker sitt muslimhat. I en motion signerad Jomshof 29 september 2021 uttrycker han att han vill se ett slöjförbud i för- och grundskola. Förbudet ska gälla såväl lärare som elever. Ett slöjförbud i skolan bryter mot fyra nu rådande lagar, vilket i praktiken betyder att ett förbud enligt motionen är olagligt så som lagarna står skrivna idag.


I motionen läser vi bl a följande:

“Det är illa nog att vuxna kvinnor utsätts för detta förtryck, med övriga partiers goda minne. Det är dock än värre när barn utsätts för detsamma. Barn som utsätts för muslimskt förtryck i hemmet måste få chansen att i varje fall slippa detta under skoltid. Det är vår skyldighet att se till att dessa barn tillåts vara just barn, med möjlighet att växa upp till självständiga och kritiskt tänkande individer. Förfarandet strider dessutom mot Barnkonventionen, i…

View original post 1,390 more words

SD och synen på islam

Islamism? De av väst godkända diktatorer (Sisi – Eypten, MBS – Saud, UAE… ) har varken med Islam eller med islamism något att göra (förutom byggnader och tomma ord.)

Motargument

I en intervju i TV4 Nyhetsmorgon 14 september 2021 fastslår Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att partiet inte har någon särskild syn på religion i allmänhet, eller islam i synnerhet. Motargument granskar huruvida Åkessons påstående om SD:s syn på islam håller.


Reporter i TV4 Nyhetsmorgon 2021-09-14:

“Vad har egentligen SD för syn på religionen islam?”

Jimmie Åkesson:

”Vi har ingen syn på någon religion egentligen. Det tycker jag är viktigt att vi som politiskt parti egentligen, att vi är inte religiöst bundna på det sättet. Däremot så pratade ju Richard Jomshof i det här sammanhanget om islamismen.

Även om han inte använder det begreppet så är det ju uppenbart om man ser det i sin kontext. Han pratar om länder som styrs av sharia och muslimsk lagstiftning.

Han pratade om hur människor i de här länderna har drabbats av den typen av system och han vill inte se det i…

View original post 416 more words

Die Lage der Welt 2021-09-11

Die Lage der Welt 2021-09-11 (Kurzversion)

Die Lehre aus 20 Jahren nach den Anschlägen in New York ist unter anderem, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Medien ein differenziertes Bild des Geschehens in der Welt und in unseren Gesellschaften vermitteln. Dies gilt nicht nur für Länder wie China oder Arabien, sondern auch für die USA, Deutschland und Schweden.

Es gibt andere Ansichten über die Weltlage und den 11. September 2001 als die, welche mit ganzer Kraft der gewöhnlichen Medienkanäle, Medienleute und unserer Politiker verbreitet werden.

Man möge überlegen: Wie vernünftig ist es, dass ein alter Mann mit Bart aus einer Höhle in Afghanistan mit 19 Personen einen Terroranschlag gegen die mächtigste Militärmacht der Welt steuerte? Wie könnte er in der Lage sein, die ausgefeilteste militärische Überwachung und alle Spionagedienste, die sie haben, auszuschalten?

Der Unterschied zwischen 9/11 und anderen falschen Geschichten, die in der Geschichte verwendet wurden, um Kriege zu beginnen, besteht darin, dass es diesmal das Internet gab, das es ermöglichte, Beobachtungen und Analysen zu dokumentieren und zu verbreiten und Netzwerke zu bilden. (ZB meine Seite bit.ly/911urls)

Der 11. September 2001, der verwendet wurde, um einen “Krieg gegen den Terror” zu schaffen, ist in Wirklichkeit ein Krieg gegen den Islam und die Muslime. Seit diesem Tag wurden im globalen Süden (wo wichtige Ressourcen vergraben sind) Millionen von Menschen getötet, und die Mehrheit der Getöteten sind Muslime und die Mehrheit von ihnen Zivilisten: unschuldige Männer, Frauen und Kinder!

Bekanntlich ist die Wahrheit das Erste, was in einem Krieg stirbt, und im Krieg gegen den Islam wird alles unternommen, um die Wahrheit über den Islam zu töten, die eine Weltanschauung ist, ein Art und Weise zu leben.

Bezüglich 9/11 soll hier nur ein Argument angeführt werden, das uns hoffentlich klar macht, dass die offizielle Version der Ereignisse nicht wahr sein kann. Es durchbricht die offizielle Verschwörung, die ein fiktives Märchen ist und der Vernunft, der Würde und dem Gerechtigkeitssinn aller Menschen widerspricht.

Es wird oft gefragt, wenn es also eine Verschwörung war, warum hat sich niemand als “Whistleblower” gemeldet, um zu sagen, wie es wirklich war?

Eine Antwort findet man vielleicht in der kurzen Videopräsentation von J Corbett:

(13) 9/11 Whistleblowers- The 9/11 Commissioners by James Corbett – YouTube

Läget i världen 2021-09-11

Läget i världen 2021-09-11 (korta versionen)

Lärdomen från 20 år efter attackerna i New York är bl a att vi inte kan utgå från att medierna förmedlar en nyancerad bild av det som sker i världen och i våra samhällen. Det gäller inte bara länder som Kina eller Arabien, men även USA och Sverige.

Det finns andra syn på världsläget och 11. sep 2001 än det som sprids med all kraft av den vanliga mediakanalerna, media folk och våra politiker.

Tänk: Hur rimligt är det, att en gubbe med skägg från en grotta i Afghanistan styrde ett terrorangrepp med 19 personer mot världens mäktigaste militärmakt? Att förmå slå ut den mest sofistikerade militära övervakningen och samtliga spiontjänster som de har?

Skillnaden mellan 9/11 och andra falska historier som användes i historien för att inleda krig är att den här gången fanns det internet som gjorde det möjligt att dokumentera och sprida iakttagelser, analyser och att skapa nätverk. (Exv min sida bit.ly/ sedan med: 911urls )

Den 11. sep 2001 som användes till att skapa ett “krig mot terrorn” är i verkligheten ett krig mot Islam och muslimerna. Sedan den dagen har det dödats miljoner av människor i den globala södern (the global south, där viktiga resurser finns), och majoriteten av dem som dödades är Muslimer och majoriten av dem är civila: oskyldiga män, kvinnor och barn!

Som bekant är sanningen det första som dör i ett krig och i kriget mot Islam försöker man med alla medel döda sanningen om Islam, som är en livssyn, en världsåskådning.

Angående 9/11 ska här bara bjudas på ett enda argument, som förhoppnigsvis låter oss förstå, att den officiella versionen av händelserna kan inte vara sann. Den slår hål i den officiella konspirationen, som är en påhittat saga och som strider mot alla människors förnuft, värdighet och känsla för rättvisa.

Ofta frågas det, om det nu var en konspiration, varför kom det inte fram någon för att berätta hur det verkligen var, som”whistleblower”?

Svaret finns i J Corbett’s korta videopresentation – kolla screendumpen.

(13) 9/11 Whistleblowers- The 9/11 Commissioners by James Corbett – YouTube