Stoppa Sionism!

Def: Judendomen är en av de äldsta monoteistiska religioner, och den äldsta bevarade sådan. Det är en uppsättning principer och praktiker med ursprung i den hebreiska Bibeln. (wikipedia)

Def: Sionismen – är den nationella koloniala praktiska tolkningen av judisk ideologi. Man hävdar att judar (som inte är en ras och inte skapat i ett raskontinuum) har rätt till ett nationellt hem i Sion (Palestina) på bekostnad av det palestinska folket. Sionism är en kolonial rasistisk filosofi som utövar folkmordets taktik. Det är en föreskrift som [skenbart] orienterar sig vid Bibeln. Även om sionismen porträtterade sig själv först som en sekulär rörelse, omvandla den från början Bibeln från en religiös text till ett fastighets- och markregister.

“Det judiska” och Sionismen
Det är mycket problematiskt och farligt om man misslyckas att skilja mellan “det judiska” och sionism särskilt med tanke på det faktum att många judar inte har något att göra med sionistiska brottet. GALR

• “Sioniseringen av judendomen” eller judendomens nedgång är en pågående process, är det “en hal väg om det någonsin fanns en sådan”, och den förfaller idag inför våra ögon. Skillnaden mellan att vara jude och en sionist kan tyda sig ibland som obetydligt men vi måste göra denna skillnad – även om det bara finns 10* judar kvar på jorden och resten alla sionister: det är denna skillnad som räknas!
*Bibeln, 1.Mose 18, v.32

De två främsta sionistiska principerna (det av Gud förlovade landet & det utvalda folket) har sina rötter i Toran, men detta löfte och urvalet [till grader inför Gud] är självklart förknippad med stränga villkor: att man följer den gudomliga vägledningen och uppfyller förbundet med Gud.
Allah (swt) sa till dem sålunda:
{ Israeliter! Minns Mina välgärningar mot er och uppfyll ert löfte till mig, så skall Jag uppfylla Mitt löfte till er. Och stå i bävan inför Mig! }
Koranen Sura 2-40

Men gång på gång vände sig Israeliterna (alladhîna hâdû) och framför allt senare judarna (al-yahûd) bort från Gud och bröt mot lagen. Därför – och på grund av de religiösa ledarnas { förräderi } (Koranen Sura 5-13) upphävdes Bibeln – Toran genom Lagstiftaren (Gud), först genom tillkomsten av Jesus, Messias (fred vare med honom), som judarna förkastade, sedan genom profeten Muhammeds  budskap enligt Koranen och Sunna.

Sionismen har vänt upp och ner det som fanns kvar hos judendomen [se nedan], men i verkligheten har den inget intresse i religionen hur som helst – av vilken den har en rent materialistisk tolkning – de har ingen nytta av varken profeterna, lagen, inte heller av Gud. Men de behöver judendomen för att rättfärdiga sin rasistiska, chauvinistiska världsliga makt: en typisk satanisk, anti-traditionell intrig. Sionismen är kontraproduktiv och farlig för alla, framför allt för Sionisterna själva. Detta är vad deras förespråkare och deras fanatiker måste förstå om dem bara kan, för de inte ska lyckas.

• Islams budskap låter oss urskilja var de gamla religioner – såsom judendom, kristendom etc. – gick vilse från den oföränderliga traditionens rätta väg och samtidigt rättade Islam till och beskrev åter den gudomliga traditionen i sin lära.

http://www.livingislam.org/o/zion_sv.html