Islam i landet Sverige

Eller varför Islams väg och levnadsmönster är föredömlig och positiv.

En kort, sammanfattande redogörelse om Islams uppgift.

Det är bra att tala om Gud i Sverige igen, och det är ännu bättre att leva efter vad Gud ’önskar’ av oss, för Gud har rättigheter över oss, hela skapelsen har rättigheter över oss – villkor för människans salighet.

Det hjälper inte att – i framstegens och modernitetens namn – kasta bort det viktigaste som mänskligheten har åstadkommit över årtusenden:

→ Länken till den Sanne, den Högste Verkligheten – Allah, som vi inte ser, medan Han ser oss, och som Han talar till människan genom sina profeter och sina heliga.

Det är utan tvekan föredömlig och positiv att göra sitt bästa här i livet, erkänna de bud som Gud – Allah har bestämt för människan att följa, leva efter profeternas förebild, speciellt Profet Muhammads (Allah’s välsignelser och frid vare med honom) väg för att vinna Allahs välbehag och att på så sätt förbereda sig på livet efter detta.

Sverige och andra västländer

Även om Sverige är ett fint land, så vet alla att det är utsatt för en hel del svårigheter som borde snarast lösas. Det handlar bland annat om:

• individualism, av många hyllat,
• anti-tradition/ anti-religion, att förringa/ ignorera Guds roll i allt
• hedonism, utan att förstå skadeverkningarna,
• nihilism, inget är värt något, inget att bry sig,
• scientism, övertro på den endimensionella ’moderna vetenskapen’
• materialism (dunya – att bara sträva efter jordisk lycka)

Sveriges ’starka sidor’

• rättsstatlighet
• toleranta människor, som för det mesta i grunden är barnvänliga.
• journalistik, som granskar makten

Vad Islam inte är

Islam är inte en politisk motor eller ideologi för varken revolution eller andra mindre intelligenta, kortsiktiga strategier, där det ofta anses att ”ändamålet helgar medlen,” vilket står i motsats till den islamiska traditionen, där både ändamålet och medlen måste vara helgat (överensstämma med Koranen & Sunnah).

Islam är inte heller något filosofiskt tankesystem, som man själv formar efter sina föreställningar/ idéer, även om Islam använder sig i viss mån av filosofins metoder.

Vad är en religion ?

För att förstå en världsreligion som Islam är det av fördel att först känna till vad som utgör en religion. En äkta religion har följande element, som den inte kan vara utan:

• en lära (en doktrin som är den intellektuella beståndsdelen)
• en ritus (den rituella beståndsdelen)
• en moral (den sociala beståndsdelen), dvs. en etik, men inte något etiskt system baserat på mänsklig, rationell tanke, utan det som härrör från den övermänskliga nivån.

Vad Islam är

Islam är levnadsvägen som möjliggör för människan att nå Guds – Allahs välbehag i detta liv och i det nästa.

Islam har en skrift (koranen); en Gud: Allah; en profet: Muhammad ﷺ och en böneriktning (qibla).

Islam är enkel, stark och den fungerar, för den är rotat i verkligheten, den Högsta Verkligheten. Denna Högsta Verklighet ( al-haqq ) är Gud – Allah.

Islam ökar medvetenheten om Guds – Allahs roll i allt. Han är nu som Han var då och Han är över allt.

Islam kräver uppriktighet, rättskaffenhet, insikt i själens manipulationer och dess sanna kärna.

Ingen Islam utan vår älskade profet Muhammad (må Allahs välsignelser och frid vare med honom!) som är vår läromästare och guide.

Islam är nyckeln till kunskap

Det är en essentiell kunskap, som bl.a. låter människan att förstå:

• vad Gud – Allah vill, hur vi ska vara och leva som människan
• vad människans roll är här i livet
• en speciell syn på livet här och livet efter detta
• att man därför följer vissa regler, dvs. levnadsregler. Dessa levnadsregler skiljer sig inte mycket från tidigare religioners principiella regler. (T ex respekt för de äldre, de tio budorden finns också i Koranen.)

Vad en del icke-muslimer inte förstår

De vill inte förstå, så de kan inte förstå, och de kan inte förstå om de inte vill förstå.

Islam, dvs. det profetiska budskapet från budbäraren Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom) är till för alla människor – för hela mänskligheten. Dessutom innebär det:

• att man skall sätta Gud – Allah över allt annat; ingen annan gud (avgud) ’bredvid’
• att man har Profet Muhammad (Allah’s välsignelser och frid vare med honom) som förebild i sitt liv, han som är den bästa i skapelsen.
• att man inte förnekar förståndets roll, utan att man stödjer sig på förnuftet för att förstå Koranen och de profetiska traditionerna, men man ersätter inte uppenbarelsen med det mänskliga förnuftet.

vs.2.2 – 20200617 – 20200620
https://wp.me/poW26-eZ